Privacy statement

Privacy statement

Huisartsenpraktijk het Voorhuis, gevestigd aan Grasland 26, 9205 EB Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 

Huisartsenpraktijk het Voorhuis
Grasland 26, 9205 EB  Drachten
0512-519995

htpps://huisartsenpraktijk-hetvoorhuis.nl

Functionaris gegevensbescherming

Contactgegevens;

e-mail   :              fg@wijzijngerrit.nl

tel          :              085 7604076

Persoonsgegevens die wij verwerken
Huisartsenpraktijk het Voorhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–          Voor- en achternaam

–          Geboortedatum

–          Geboorteplaats

–          Adresgegevens

–          Telefoonnummer

–          E-mailadres

–          Financiële gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Huisartsenpraktijk het Voorhuis,  verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

–          Burgerservicenummer (BSN)

–          Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

–          Gegevens betreffende gezondheid

–          Psychische gegevens

–          Genetische gegevens

–          Filosofische of religieuze overtuigingen

–          Samenstelling van het gezin

–          Raciale of etnische gegevens

–          Leefgewoonten

–          Beeldopnamen

–          Geluisopnamen

–          Fysieke gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Huisartsenpraktijk het Voorhuis,  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–          Om zorg/dienst aan u te leveren.

–          De Financiële afhandeling van geleverde zorg.

–          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

–          Huisartsenpraktijk het Voorhuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor                  onze belastingaangifte of declaratie aan uw zorgverzekeraar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huisartsenpraktijk het Voorhuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huisartsenpraktijk het Voorhuis) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Huisartsenpraktijk het Voorhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens             Bewaartermijn Reden
Patiëntendossier 20 jaar Wettelijke verplichting.
Financiële gegevens 7 jaar Wettelijke verplichting.
Berichtenverkeer (post / mail) 1 dag tot 20 jaar Overige gegevens, zoals b.v. e-mails, worden jaarlijks opgeschoond.
Gegevens m.b.t. sollicitanten 1 maand of max. 1 jaar met toestemming. Wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisartsenpraktijk het Voorhuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huisartsenpraktijk het Voorhuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huisartsenpraktijk het Voorhuis  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk het Voorhuis  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar huisartsenpraktijk het Voorhuis, Grasland 26, 9205 EB Drachten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Huisartsenpraktijk het Voorhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisartsenpraktijk het Voorhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze assistente.